Resetare parola

Contract de prestari servicii turistice


                                                                                CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice
                                                                                                        Nr.     Din    /    / 2016
 
Societatea Comercială S.C. ALLEGO TOUR SRL cu sediul social în Bucuresti, str. Str. Paul Greceanu nr. 13, Bl. 21, Sc.1, Apt.46, CUI 22187881, J40/14487/2007,
titulară a Licenţei de turism nr. 4509 pentru Agenţia de turism AVENTUR, cu punct de lucru in Bucuresti, str. Paul Greceanu nr. 13, Bl. 21, Sc. 1, Ap. 46, Sect. 2 operator de date cu caracter personal inscris sub nr. 22507, reprezentată prin dna Ene Nela, în calitate de director, denumită în continuare Agenţia, si Turistul / reprezentantul turistului /
reprezentantul grupului, cu datele de identificare prezentate în ​ factura  
NUME ​..............................TELEFON​ ........................................E­MAIL​ ........................................................................STATIUNE   
HOTEL​ .............................PERIOADA...................NOPTI .......... TIP CAMERA​......................TIP MASA​...................... NR. PERSOANE
TRANSA I:​.....................TRANSA II​:............ .....................  DATA SCADENTA TRANSA II​: ............................................................
Alte servicii:.......................................................................................... TARIF TOTAL​:.........................................................
au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001.  
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI  
1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a unui pachet de servicii turistice , în schimbul plăţii preţului.  
2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, pagini internet), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihnă şi/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.  
3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract şi nu atrag răspunderea Agenţiei.  
 
II. PREŢUL  
1. Preţul contractului este specificat în contract, şi pe factură, pe baza ofertei de pe site­urile Agenţiei. Preţul cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul de risc valutar, comisionul Agenţiei şi TVA. 2. Avansul este de minim 30% sau cel prevăzut în contract / bon de comandă, urmând ca diferenţa să fie achitată la data specificată în contract, stabilită în funcţie de pachetul ales. Avansul este reţinut de Agenţie cu titlu de penalităţi, în situaţia în care turistul renunţă la contract din vina sa.
2.1. Pentru serviciile interne plata se face exclusiv în RON. Preţurile specificate în valută se vor calcula în RON la cursul BNR din ziua efectuării plaţii sau la cursul de schimb valutar impus de unitatea de cazare.  
2.2. Pentru serviciile turistice externe plata se va efectua în EUR sau în RON. În cazul în care plata se va efectua în RON se aplica taxa de risc valutar de +2% faţă de cursul BNR din ziua efectuării plaţii.  
 
III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AGENŢIEI  
1. În cazul in care Agenţia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii sejurului / călătoriei, cu excepţia cazurilor de suprarezervare (overbooking) care nu pot fi prevăzute sau evitate.  
2. OVERBOOKING (suprarezervarea). În situaţia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinată de activitatea hotelierilor, înainte sau după începerea
călătoriei, Agenţia este obligată să anunţe turiştii în cel mai scurt timp de apariţia unei astfel de situaţii şi să ofere o altă variantă de hotel în aceeaşi zonă sau într­o zonă cât mai apropiată, la aceeaşi categorie sau de o categorie superioară fără să modifice preţul.  
3. Clasificarea hotelurilor şi a pensiunilor din oferta Agenţiei are la bază informaţiile furnizate de către unităţile de cazare şi poate fi subiectul schimbării clasificării oficiale, independentă de voinţa Agenţiei, în intervalul de timp dintre efectuarea rezervării şi începerea sejurului. Dacă modificarea clasificarii va fi adusă la cunoştinţa Agenţiei aceasta are obligatia de a informa turistul în cel mai scurt timp cu privire la modificările apărute, în toate celelate cazuri situatia nu poate fi imputabilă Agenţiei.
4. Pentru turism extern individual sau de grup, agenţia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii (dupa caz) numai daca modificarea are loc ca urmare a majorarii tarifelor la cazare sau transport sau a situatiei in în care numărul grupului suferă modificări în sensul reducerii numărului de turişti, agenţia îşi rezervă dreptul de a modifica tariful pachetului de servicii, cu justificarea acoperirii cheltuielilor de cazare, transport, ghid, comisioane bancare, cheltuieli de prelucrare a rezervărilor, a variatiilor costurilor de transport, ale taxelor aferente serviciilor de aterizare/ debarcare/ imbarcare in porturi si aeroporturi, ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.  
5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agenţia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:  
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;  
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;  
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.  
6. Agenţia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:  
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;  
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).  
c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.  
7. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de doua zile inainte de data plecării, urmatoarele informaţii: a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, dupa caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai puţin avion) b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului; 8. Alocarea camerelor catre clienţi se face strict de către recepţia hotelului, în afară de cazul în care a fost confirmată şi plătită la rezervare o camera în mod special ­ camera care este nominalizată expres in documentele de cazare cu număr/ poziţia sa în unitatea de cazare. Agenţia nu este responsabilă de distribuirea camerelor in unitatile de cazare.   
 
IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI
1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.  
1.1. In cazul ofertelor speciale, in special a celor de Inscrieri Timpurii ­ « Early Booking » cesionarea contractului este posibila doar in cazul in care cesionarea se face în perioada de valabilitate a ofertei speciale, în caz contrar cesionarea nefiind posibilă.
2.1. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.  
3.1 Turistul este obligat sa comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării de majorare, hotarârea sa de a opta pentru: a) rezilierea
contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.  
3.2 In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agenţia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:  
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;  
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;  
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.  
3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:   
a) pentru grupuri organizate: anularea s­a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in anexa/oferta, iar Agenţia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii.
 b) anularea s­a datorat unui caz de Forta Majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);   
c) anularea s­a facut din vina turistului  
4. In cazul aparitiei situatiei de Overbooking (suprarezervare), situatie care nu putea fi anticipata sau prevenita si care nu­i poate fi imputabila agentiei, turistul are dreptul:  
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;  
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea  diferentei de pret;  
5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa plateasca penalitatile conform conditiilor de anulare specificate in prezentul contract, cu exceptia cazurilor de Forta Majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului,  
 
Pagina 1 din 2 structurii camerelor sau a oricaruia dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului prezent, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. Orice crestere a numarului de nopti a sejurului turistilor trebuie solicitata cu cel putin 24 de ore lucratoare inainte de data initiala de incepere a sejurului si poate deveni valabila doar cu acordul hotelului. Confirmarea cazarii la acelasi pret este posibila numai dupa acceptul in prealabil al furnizorului.  
6. Contravaloarea serviciilor achitate in avans dar neutilizate NU se poate recupera, exceptie fiind cazurile de parasire a unitatii de cazare inaintea de terminarea
sejurului datorita unei situatii de forta majora.  
7. Turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor din tara de destinatie. Unitatile de cazare au dreptul de a alege/ stabili/ modifica ora de incepere a cazarii (check­in) si ora maxima de eliberarea camerelor (check­out). In cazul sejururilor indiferent de destinaţie ora de cazare (check­in) poate fi stabilita între orele 14:00 – 18:00, iar ora de eliberare a camerelor (check­out) intre 09:00 ­ 12:00. Depasirea orei maxime de eliberare a camerelor (situatia de «late check­out») se taxeaza şi turistului ii revine obligativitatea de a achita contravaloarea taxei percepută de hotelier.  
8. Turistul este obligat sa achite taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, impuse de catre stat / unitatile de cazare, fara a putea pretinde
despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. In cazul in care taxele nu sunt incluse deja in tariful prezentat, acestea se vor achita la receptia unitatii hoteliere.
9. Turistul este obligat sa achite orice paguba materiala produsa hotelului direct reprezentantilor hotelului inainte de eliberarea camerelor.  
10. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de tratament, acesta este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere
bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor asigurari sociale la zi.  
11. “NO SHOW”. In situatia in care turistul este in imposibilitatea de a se prezenta la unitatea de cazare in ziua de incepere a sejurului specificata in documentele de cazare (voucher/biler de odihna si tratament), acesta este obligat sa anunte in cel mai scurt timp posibil Agenţia, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil ­  sa anunte imediat hotelierul. Agenţia va face tot posibilul pentru a pastra rezervarea la aceeasi unitate de cazare, incepand cu cea mai apropiata data de intrare posibila, turistul suportand eventualele penalizarile ce ar putea fi solicitate de catre hotel.   
 
V. RENUNŢĂRI, PENALIZĂRI, DESPĂGUBIRI  
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:  
1.1 pentru pachete din oferta standard afişată în plinate sau pe paginile www.aventur.ro sau www.bulgariaski.ro:
a) 30% daca renuntarea se face cu mai mult de 45 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;  
b) 90% daca renuntarea se face in intervalul 45 - ­ 20 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;  
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr­-un interval mai mic de 20 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului;  
d) 1​00% din pretul pachetului de servicii turistice​, pentru pachete turistice cu reduceri pentru r​ezervări timpurii (early booking), oferte speciale, sau de ultimul minut (last minute) indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.
2. În cazul în care turistul aduce modificări la rezervarea iniţială, acestea se pot face în următoarele condiţii:
a) Orice modificare va fi considerată şi facturată ca o nouă rezervare căreia i se aplică condiţiile şi tarifele valabile la momentul modificării. Aceasta duce la anularea rezervării existente urmând ca noua rezervare să fie confirmată în funcţie de disponibilităţile prestatorului de servicii la momentul modificării (hotelier sau transportator).
b) ​Orice modificare,​ indiferent de tipul de rezervare (rezervare timpurie, ultimul minut) ​se taxează cu 20 €​ / element modificat. Elemente ce pot fi modificate: un nume/prenume, o perioadă, un tip cameră. Adaosul de servicii sau nopţi suplimentare nu se consideră modificare. Reducerea de servicii sau nopţi suplimentare se consideră modificare.  
3. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice şi a achitat un avans ­ nu se prezintă la termenul specificat în contract pentru a achita rata
aferentă sau restul de plată, contractul se consideră reziliat iar agenţia are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul turistului, cu aplicarea penalizarilor
contractuale.  
4. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie
prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteea.  
5. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.  
6. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport/port sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera. Turistul este singurul responsabil pentru detinerea si valabilitatea documentelor legale pentru calatorie (pasaport, carte de identitate, viza etc.).  
7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu numar de înregistrare la agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luată în considerare.  
8. Agenţia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.  
9. Situatiile de imbolnaviri grave inainte de inceperea sejurului sau in timpul sejurului se vor anunta Agentiei in cel mai scurt timp, iar documentatia justificativa emisa de catre institutiile sanitare abilitate cu privire la problema aparuta se vor transmite in cel mai scurt timp agentiei. Agenţia va face tot posibilul pentru recuperarea sumelor pentru serviciile neprestate, urmand sa returneze turistului aceste sume imediat dupa recuperarea lor de la prestator.  
10. In cazul anularii survenite dupa emiterea biletului de avion, se vor percepe penalizari conform regulilor companiei aeriene cu care a fost validat respectivul bilet.
Agenţia intelege sa fie responsabila pentru orice actiune sau omisiune a propriului personal, dar nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele embargouri,
raniri, stricaciuni, pierderi, intarzieri sau iregularitati cauzate pasagerului de anulari sau intreruperi ale calatoriei datorate vremii proaste, grevelor, razboiului sau oricarei alte cauze aflate in afara propriului control. Vaccinarile care sunt necesare pentru anumite destinatii sau in anumite perioade intra in responsabilitatea si cheltuiala personala a pasagerului.
 
VI. RECLAMATII  
1.În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele
constatate la faţa locului,ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).  
2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la încheierea călătoriei, agenţia urmând ca, în termen de 15 zile lucratoare, să trimita raspuns la reclamatie.  
3.In cazul in care turistul nu a facut reclamatia la fata locului, acesta isi prierde dreptul de a solicita orice fel de daune­interese sau despagubiri ulterioare.  
4.Agenţia nu poate fi raspunzatoare de modul de desfasurare a excursiilor optionale. Orice reclamatie sau despagubire referitoare la excursiile optionale se rezolva la fata locului intre turist si agenţia organizatoare a excursiei.  
 
VII. ASIGURARI  
Turistul este asigurat pentru riscul de insolvabilitate şi/sau de faliment al Agenţiei cu Polita seria IF­i, Nr. 2473 / 28.08.2015 ­ 27.08.2016 ­ la Societatea de Asigurare
German Romanian Assurance, cu sediul în Bucuresti, Str. Emil Garleanu nr 11 Bl. A8 Sc. 2 Ap. 49, Sector 3, Telefon: +4 021.321.74.28; Fax: +4 021.320.20.16
Turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare facultativ sau a unui contract de asistenta (la orice companie de asigurari) care sa acopere eventualele taxe de transfer, taxe de repatriere in caz de accidente, de boala sau de deces; posibilitatea incheierii unui contract de asigurare pentru bagaje ori a unei asigurari storno.  
 
VIII. DOCUMENTE  
Se considera parte integranta a acestui contract, ca anexe la contract, urmatoarele documente: a) voucherul/ biletul de odihna­tratament/ biletul de excursie/ bonul de comanda/ anexa de contract, dupa caz b) programul turistic (in cazul turismului organizat/ grupuri).
 
IX. DISPOZITII FINALE   
1. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
 
 
 
                             Agenţia Aventur,                                                                                                                            Turist,
               (numele, prenumele si stampila)                                                                                               (numele si prenumele)